Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД РЕЗОРТ ГРУП», в особі директора Гєрмогенова Ю.Є., що діє на підставі Статуту, іменований надалі — «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання готельних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене:

1. Терміни та поняття

1.1. Договір публічної оферти з надання готельних послуг — це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. 

1.2. Прийняття (акцепт) пропозиції — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Дія Замовника, яка вважається акцептом цього договору публічної оферти: оплата рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем.

1.3. Готельна послуга — дії Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання в готелі «Романтика», а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням в зазначеному готелі.

1.4. Гість (гості) — особа(-и), яка(-і) скористається(-ються) або фактично скористалася(-лися) готельними послугами.

1.5. Бронювання номерів — попереднє замовлення, зроблене за 3 (три) доби до початку доби запланованого заїзду (але не раніше 6 місяців до дати заїзду).

2. Загальні Положення

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.

2.4. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на роботи (послуги) та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

3. Предмет договору

3.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику готельні послуги, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у спеціально обладнаних номерах, а також послуги з харчування Замовника, або третіх осіб Гостей, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання в готелі «REEFF SEA RESORT» (надалі — Готель).

4. Порядок бронювання, резервування послуг виконавця та їх надання

4.1. Замовлення (бронювання) послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником усного чи письмового замовлення на бронювання послуг Виконавця із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і номерів, категорії номерів, прізвища та ініціалів Замовника або Гостей, кількості дітей, та їх віку, додаткових ліжок тощо.

4.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надсилає Замовнику електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.

4.3. Замовник, протягом 3 (трьох) діб з моменту надання Виконавцем рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку, або із застосуванням платіжних карток, або із застосуванням платіжних карток через сервіс wayforpay.com

4.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження про бронювання.

4.5. У випадку якщо Замовник, або Гість після підтвердження бронювання, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (не заїзд), і не скасував бронювання за 3 (три) доби до передбачуваного дня заїзду, передоплата за проживання за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється.

4.6. Ранній заїзд (до розрахункової години) можливий тільки при попередньому письмовому узгодженню з Виконавцем.

4.7. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.

4.8. Продовження проживання Замовника або Гостя, понад періоду, що вказаний у замовленні на бронювання, незалежно від його причин (в т.ч. у зв’язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом, у зв’язку з відсутністю зворотних білетів), а також розміщення Гостей, що прибули без попереднього бронювання раннього заїзду проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого продовження або раннього заїзду. Плата за послуги визначається на момент заїзду. Часом виїзду з Готелю є 12 година, часом заїзду – 14 година.

4.9. У випадку проведення святкових заходів (фестивалів, концертів, спортивних змагань, офіційних заходів тощо),та/або святкування державних свят, Виконавець має право змінити ціни на Послуги на час проведення таких святкових заходів без повідомлення про це і згоди Замовника. При цьому рахунки щодо оплати яких виставлені Виконавцем і повністю оплачені Замовником зміні не підлягають.

4.10. При проведенні оплати за послуги Виконавця за допомогою платіжної (банківської) картки, засобів, що проводять оплату додатково стягується збір за обробку платежу.

4.11. У встановлених законом випадках додатково стягується туристичний збір. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи в місцях проживання (ночівлі), у розмірі 1 відсотка для внутрішнього та в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї людини на добу тимчасового розміщення.

Розмір мінімальної заробітної плати на 01 січня 2021р. — 6 000 грн.;

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Виконувати умови даного Договору.

5.1.2. Надсилати Виконавцю письмові замовлення на бронювання готельних послуг у відповідності з умовами даного договору.

5.1.3. Доводити до відома Гостей необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо готельних послуг, які ним надаються та порядок їх надання.

5.1.4. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих послуг в строки та в порядку, визначеного цим договором.

5.1.5.Письмово повідомляти Виконавця про анулювання замовлених послуг згідно Заявки;

5.1.6. Ознайомитись і повністю виконувати Правила проживання в готелі, які розміщені у доступному для огляду місці на території готелю. У випадку порушення Правил проживання готель залишає за собою право відмовити у наданні послуг в повному обсязі, без повернення коштів за не отримані послуги.

5.1.7. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані номери, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 7 (сім) діб до дати заїзду) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при незаїзді в Готель, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонено умовами цього договору).

5.1.8. Сплатити штраф в розмірі передоплати за проживання за весь період проживання, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 7 (сім) діб до дати заїзду) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при незаїзді в Готель, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонено умовами цього договору, в тому числі шляхом передачі даних платіжної карти Замовника та/або Гостя (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) будь яким способом Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки або самостійної оплати коштів через сервіси Інтернет платежів.

5.1.9. Не використовувати надане для проведення заходу приміщення для здійснення дій, які можуть бути небезпечними, незаконними або аморальними, а також таких, які можуть мати негативні наслідки для ділової репутації та престижу Виконавця; 

5.1.10. Не приносити у Готель їжу та напої для вживання на заході фізичними особами, а також не виносити з Готелю їжу чи напої після заходу,  якщо інше попередньо письмово не погоджено з Виконавцем;

5.1.11. Не вішати будь-які предмети на стіни, двері та інші частини приміщення Готелю без попереднього письмового погодження з Виконавцем; 

5.1.12. Не допускати своїми діями блокування аварійних та службових виходів;  

5.1.13. Замовник зобов’язаний  дбайливо ставитись до майна Готелю, використовувати інвентар та обладнання за призначенням;

5.1.14. Замовник зобов’язаний   у разі пошкодження, втрати або псування майна Готелю випадково або навмисно, відшкодувати збитки у повному обсязі в розмірі ринкової вартості пошкодженого майна. Прейскурант знаходиться у адміністратора на рецепції.

5.1.15. Замовник несе відповідальність за майно Готелю, що знаходиться в номері та за майно, що надано йому у тимчасове користування.

5.2.Замовнику суворо заборонено:

— під час проживання виносити з номера  рушники, постільну білизну та інший інвентар, що знаходиться в номері, для користування ними за межами номера та не за призначенням. За порушення цього пункту передбачені штрафні санкції.

— вносити, користуватись та зберігати в номерах зброю (навіть за наявності дозволу на неї), токсичні речовини, матеріали і предмети небезпечні для життя і здоров’я інших замовників та збереження майна Готелю, а також електричні кип’ятильники, чайники, обігрівачі, газові балони, газові та електричні плити, інші нагрівачі та прилади, користування якими в номері не передбачено комплектацією номера.

— переставляти меблі в номері без погодження з адміністрацією;

— палити в усіх номерах та інших приміщеннях Готелю (окрім спеціальних місць на вулиці). За порушення цього пункту передбачені штрафні санкції.

— викидати сміття та/або інші предмети через балкони та вікна номерів Готелю та будь-де на території окрім спеціально відведених смітників.

— передавати іншим особам ключ від номера;

— залишати в номері сторонніх осіб на період своєї відсутності без попередження та погодження з адміністрацією Готелю;

За порушення цих пунктів передбачені штрафні санкції.

5.3. За схоронність поставлених на території Готелю транспортних засобів відповідають власники цих транспортних засобів. Транспортний засіб має бути припаркований так, щоб не перешкоджати іншим транспортним засобам здійснювати маневри з паркування та виїзду зі стоянки. При поселенні споживач має вказати номер транспортного засобу, залишеного на стоянці готелю, для його ідентифікації у разі екстреного випадку.

5.4. У випадку втрати або ушкодження особистих речей замовник повинен негайно повідомити адміністрацію Готелю для встановлення такого факту та прийняття мір, щодо пошуку та встановлення винних осіб.

5.5. При заподіянні Готелю значного матеріального збитку з вини чи недбалості замовника, відвідувачів і (чи) їхніх гостей   повинний бути складений акт. У даному випадку крім відшкодування збитку, замовник повинний добровільно чи в судовому порядку відшкодувати Готелю усі витрати, пов’язані з ремонтом,  простоєм номеру під час ремонту, заміни меблів і т.п. випадків (наприклад, при залитті водою).

5.6. Замовник має право:

5.6.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

5.6.2. Відмовитися від готельних послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання за 14 (чотирнадцять) діб до дати заїзду.

5.7. Виконавець зобов’язаний:

5.7.1. Надати, шляхом розміщення на офіційній сторінці Готелю в Інтернеті за https://reeff.club необхідну і достовірну інформацію про готельні послуги, їх види, особливості та ціни, надати Замовнику або Гостю, на його прохання інші пов’язані із відповідним готельним обслуговуванням послуги, а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами проживання в Готелі.

5.7.2. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних послуг, отримані замовлення на бронювання готельних послуг в термін не більше 24 годин з моменту їх отримання.

5.7.3. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України .

5.8. Виконавець має право:

5.8.1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та у розмірах, які визначені розділом 3 цього Договору.

5.8.2. Виконавець залишає за собою право, на власний розсуд, поселити Замовника в інший номер такого ж або вищого рівня (категорії).

5.8.3. У разі знищення чи пошкодження майна стягнути з Замовника компенсацію завданих готелю збитків в повному обсязі, відповідно до затвердженого прейскуранту.

5.8.4. Відмовити Замовнику або Гостю в поселенні чи розірвати договір (здійснити примусове виселення), у випадках передбачених Правилами проживання, а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших відвідувачів, з наступним відшкодуванням ним завданих збитків Готелю та/або іншим замовникам та/або сплатою штрафів, встановлених в Готелі.

5.9. Адміністрація Готелю не несе відповідальності за:

— збереження цінних речей, залишених без нагляду;

— втрату особистих речей споживача (у т.ч. через власну недбалість);

— здоров’я дітей, залишених без нагляду батьків;

— цілісність та збереження залишених на стоянці Готелю транспортних засобів замовника.

— за тимчасові незручності для замовника, які виникли з вини третіх осіб, спричинені, наприклад, тимчасовою відсутністю електроенергії, а також за незручності, спричинені тимчасовими ремонтами, та інші.

— за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача (або його гостей) чи в результаті дії непереборної сили.

— за претензії замовника щодо недостовірної інформації (реклами) про Готель, розміщеної в мережі інтернет та інших сайтах окрім офіційного сайту Готелю.

5.10. Адміністрація Готелю залишає за собою право на відвідування номеру без згоди замовника у випадку задимлення, пожежі, затоплення у номері, а також у випадку порушення діючих Правил проживання та загального порядку, порушення правил користування побутовими електроприладами.

У разі виявлення газових плит, балонів, свічок, електроприладів та інших побутових приладів, які не входять до комплектації номеру, адміністрація має право на їх вилучення без згоди проживаючого з подальшим поверненням при виїзді споживача з Готелю.

Всі порушення та факти вилучення фіксуються в акті, який складається та підписується працівниками служби готельного господарства та відділу прийому та розміщення. При складанні акту присутність замовника не обов’язкова.

5.11. Перебування будь-яких тварин у Готелі дозволяється лише за попереднім узгодженням з адміністрацією та за умови наявності у тварини свого окремого спеціально пристосованого місця.

6. Взаєморозрахунки сторін

6.1. У вартість готельних послуг включено: проживання.

6.2. Ціни на готельні послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України — гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

7. Відповідальність сторін

7.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

7.2  У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість щодо спірних питань, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.

7.3. Виконавець не несе відповідальність за залишені Замовником/Гостем в Готелі речі.

7.4. Замовник несе повну відповідальність за сплату вартості додаткової чистки чи ремонту, спричиненого підрядниками (третіми особами) під час монтажу обладнання. Суму збитків визначатиме   Виконавець у присутності Замовника;

7.5. Виконавець не несе відповідальність за осіб, які відвідують захід в приміщенні Готелю, контроль за запрошеними особами здійснює Замовник; 

7.6 Замовник несе відповідальність за будь-які збитки спричинені фізичними особами, що відвідали захід в приміщенні Готелю до початку, під час або після закінчення заходу.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати.

9. Персональні дані та інформація

9.1. Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій

щодо обробки його персональних даних з метою:

— провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України;

— виконання умов цього Договору;

— реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором;

— виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству

України та цьому Договору.

9.2. При цьому Виконавець уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Виконавцем від Замовника та/або Гостя особисто, від його представників, від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати персональні дані Замовника та/або Гостя за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.

9.3. З метою реалізації прав сторін за цим Договором, Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на аудіо-запис/запис телефонних розмов Замовника та/або Гостя з Виконавцем або працівниками Виконавця, фото/відео-зйомку в приміщеннях Виконавця на магнітний та/або електронний носій та згоду на використання Виконавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів.

9.4. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду поширювати персональні дані Замовника та/або Гостя, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

— для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Виконавцю, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Виконавця;

— при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов цього Договору;

— особам, що надають Виконавцю послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою інформації щодо виконання Договору, інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Виконавця та/або його партнерів;

— особам, що надають Виконавцю послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/забезпечують іншу діяльність Виконавця, що не суперечить законодавству України.

З урахуванням умов цього пункту, Замовник та/або Гість засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Замовника/або Гість повідомлений про те, що на romantikahotel.com додатково можливо ознайомитися з цим договором та визначених ним правах суб’єктів персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

9.5 Усвідомлюючи обсяг та характер зобов‘язань Виконавця щодо збереження даних банківської

картки, Замовник та/або Гість також надає Виконавцю згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала відомою Виконавцю у процесі виконання умов Договору:

9.6 Також Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору,  інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Виконавця,  його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS — повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Замовником та/або Гостем Виконавцю (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Виконавцю іншим чином.

9.7 Надаючи Виконавцю згоду на вищезазначених умовах, Замовник та/або Гість усвідомлює та погоджується, що передача банківської або комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або обробка персональних даних Замовника та/або Гостя може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв‘язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, у тому числі за межами України та/або іноземними суб’єктами відносин, пов‘язаними з персональними даними. Замовник та/або Гість усвідомлює, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Виконавця від пов‘язаної із цим відповідальності.

10. Інші умови

10.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

10.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони

зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

10.3. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на

себе зобов`язань, а в частині розрахунку — до моменту повного розрахунку між Сторонами.

10.4. Моментом укладення цього договору, є момент оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в Готелі.

10.5. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті готелю і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641 и гл.63 Цивільного кодексу України).

11. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ГРАНД РЕЗОРТ ГРУП»

Адреса: 67792, Одеська область, Білгород-Дністровський район, сільрада Приморська, Будацька коса,буд.12

Код ЄДРПОУ 44395626

п/р 813287040000026004054246160

в АТ КБ «Приватбанк» відділення № 1 у

м.Білгород-Дністровський

Не є платником додатку на додану вартість (ПДВ)

Є платником єдиного податку 3 групи